Menu

Contacteer ons
03 755 67 48

Bloemlezing : uit Het Volledige Brievenboek voor Verliefde harten. Uitgevers Snoeck Ducaju en zoon van Gent.

Ook bij ons zijn het "komkommermaanden", de voorbereidingen voor de open-deur dagen komen eraan en vergen veel energie en tijd.  Ook gaan wij er nog even tussenuit om "onze" energiebatterijen op de laden.
Voor deze maanden hebben wij een héél oud boekje bovengehaald
"Het volledige Brievenboek voor Verliefde Harten. 
Een groote verzameling van minnebrieven alles bevattende wat in alle omstandigheden voor verliefden te pas kan komen."
 
Een kleine bloemlezing ? 
 
"Brief om eene bijeenkomst te verzoeken."
 
Mejuffer Coralie,
 
Ik weet uw naam : hartelijk dank omdat gij mij hem hebt laten kennen : 't is een bewijs dat gij mij mijne vermetelheid hebt vergeven, maar gij hebt mij niet geantwoord.
Ik durf er u niet over berispen, omdat ik hoop ditmaal gelukkiger te zijn.  Het is misschien verwaandheid, maar het schijnt mij dat wij voor elkander bestemd zijn.
Ik bemin u te zeer, om niet eenigszins van u wederbemind te worden.  Hierop kunt gij zeggen dat gij mij niet kent.  Dat is waar, maar daartoe is er een eenvoudig middel.
Zondagmorgen ga ik uit.  Waartoe zou ik mijn uitspannings-uren beter kunnen besteden, dan met u te zien, u te spreken en u den hartstochtelijkste, den getrouwste minnaar te leeren kennen die bereid is aan uwe voeten te zweren, dat hij als echtgenoot u eeuwig zal beminnen ?
Ik zal op de groote Wandelplaats zijn om 11 uuren, ik hoop er u te ontmoeten. 
Laat mij niet te verfeefs wachten, bid ik u.
 
"Antwoord niet geheel afwijzend"
 
Mijnheer,
 
Neen, mijnheer, neen, ik zal of kan uwe voorgestelde bijeenkomst niet aannemen.  Overigens mijn moeder bespiedt u en ik wil dus den schijn niet hebben alsof ik me u afgesproken was.
Onze meid zegt haar ook alles over en die verlaat mij zoo min dan hare schaduw.  Dus, alle hoop is voor u verloren wanneer gij niet eerst aan mijne moeder de verzekering geeft dat uw inzichten eerlijk en oprecht zijn.
Het is mogelijk dat ik Zondag met mijne moeder de groote Wandelplaats bezoek.  Ik verwittig u, opdat u de lust niet zou vervoeren u langs dien kant te begeven.
In geval gij de vermetelheid hadt mijn verbod te overtreden, wees dan ten minste voorzichtig.  toch ware het beter u eerst met mijne moeder te verstaan.  Eens de kennis gemaakt zouden wij elkander zonder vrees kunnen zien en spreken.
Denk er aan.
Mejuffer Coralie V.
 
"Antwoord afwijzend"
 
Mijnheer,
 
Ik ontwaar den strik die gij mij spant.  Het is zeer slecht van u gedaan, te meer, omdat ik op het punt was van u te beminnen.
Ik bid u uwe briefwisselingen te staken, ik zal ze niet meer aanvaarden, en zoo gij het nog waagt mij te schrijven, verwittig ik u, dat ik uwe brieven aan mijne moeder ter inzage zal geven.
Ik ben een eerlijk meisje, dat is u genoeg zeggen dat gij u bedrogen hebt, met u tot mij te wenden.
Ik heb de eer u te groeten,
 
Mejuffer C.V.
 
Waar is de tijd gebleven ?  Is het nu niet eenvoudiger ?
Wel leuk om lezen niet ? ...............
 
Terug naar het nieuwsoverzicht
Back to Top